انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    به گزارش سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ،  عصر روز پنج شنبه مورخه 97/09/01  نشستی با حضور اعضاء کمیته بانوان انجمن در محل سالن کنفرانس شهرداری سردشت برگزار شد.


    طی این نشست که با هدف هم اندیشی و بررسی موضوع زنان و پیشرفت آنان در جامعه تشکیل شد هر کدام از اعضا حاضر در جلسه به گفتگو و ارائه نظرات خود  پرداختند.


    در ابتدای جلسه که به سرپرستی خانم سوما قادرپورو با حضور خانم الهام عباس پور ( کارشناس ارشد مشاوره ) و همچنین با نظارت آقایان عزیزپوراقدم ( نائب رئیس انجمن ) و محمدیانی ( مدیرعامل انجمن ) برگزار شد موضوع مورد نظرتشریح  و سپس اساتید و اعضاء شرکت کننده در این نشست هر کدام جداگانه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. 

    م . ن / 417