انجمن دفاع از حقوق مسدومین


   
  روز سەشنبە 1397/08/29 دومین روز از حضور اعضاء انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در کنفرانس سالانه سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی ( OPCW ) در سازمان لاهه
   
  این روز کاری از ساعت دە صبح شروع گردید کە با بازدید شرکت کنندگان از نمایشگاە و توضیح تاریخ شفاهی ادامە یافت
   امروز در حاشیە نمایشگاە مواردی با دکتر نجفی مسئول هیئت ایرانی مطرح شد
  همچنین اعضای تشکلهای اقلیم کردستان  نیز از نمایشگاە  بازدید داشتند 
   در ادامە نیز تعدادی از نمایندگان کشورها  از نمایشگاە دیدار کردند و نظرات خویش را در دفترچەای کە به همین منظور تدارک دیدە شده بود مرقوم نمودند
   
  م . ن / 421