انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  روز یکشنبە 1397/08/28 هیات اعزامی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت بە لاهە هلند جهت شرکت در اجلاس سالیانە و نشست بازنگری سازمان opcw  وارد شدند
   
   
  روز دوشنبە 1397/08/28 نمایشگاە تاریخ شفاهی انجمن با مضمون خانوادەای با یازدە شهید و دگر اعضای ان خانوادە قربانیان شیمیایی هستند برپا گردید 
   
  تاریخ شفاهی مذکور متعلق بە خانوادە خانم مهری ملکاری مادر و همسر شهید و جانباز شیمیایی سردشت می باشد کە در این بمباران خانوادە خود را از دست دادە در هیات انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت حضور دارد
   
  این نمایشگاە در حاشیە 23مین اجلاس سالیانە opcw و چهارمین اجلاس بازنگری برگزار گردید
   
  از ابتدای نمایشگاە اعضای هیاتهای مختلف سازمان opcw از نمایشگاە مذکور  بازدید کردند
   
  در این اجلاس نشستهایی با مدیرکل سازمان opcw و تعدادی از انجمن های فعال در سازمان در نظر گرفتە شدە است