انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  باز هم از آستین آدم های سیاه دل و ددمنش،جنایتی دیگر خلق گردید که نمی توان آن را با هیچ معیاری توصیف نمود.

  امروز وقتی از رسانه ها شاهد به کار گیری سلاح های شیمیایی علیه مردم خان شیخون در استان ادلب سوریه بودیم دیگر داغ های سی ساله ی ما دوباره زنده و از نو سربرآورد.

  جای تعجب دارد چرا این جنایتکاران از وضعیت بانیان فاجعه سردشت وحلبچه درس نگرفتند ودوباره عامل این جنایت گردیدند.

  مابه عنوان انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ضمن محکوم کردن این جنایت که قربانیان آن زنان وکودکان بی دفاع هستند.از سازمان های مسئول بین المللی علی الخصوص سازمان opcw (سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی)خواستاریم در نابودی سلاح های شیمیایی در جهان و محکومیت عاملان به کارگیری آن از جانب هرگروه یا دولتی باشد اقدام جدی تری به عمل آورند.

  .

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت 

  م . ن /۲۷۲