انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  روزیک شنبه مورخ 7/9/1395 هیئتی سە نفرە از اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت جهت شرکت دربیست و یکمین اجلاس سالیانە سازمان opcw واردهلند شدند که مورداستقبال سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران اقای دکتر جهانگیری قرار گرفتند ودر ضیافت نهارکه به همین مناسبت ترتیب دادە شدە بود شرکت کردند .

  بعداز بحث وبررسی واهمیت حضور انجمن ها دراین اجلاس به طرف سالن اجلاس حرکت کرده وبا برپایی نمایشگاە, خود را برای حضوری پررنگ اماده کردند.
   دروز دوشنبه و با شروع اجلاس, نمایشگاه انجمن مورد بازید هیات های مختلف قرارگرفت وباپخش بروشور وتوضیحات ویژگیهای سردشت ازلحاظ تاریخ وجاذبه های گردشگری وهمچنین موضوع بمباران شیمیایی بە بازدیدکنندگان نمایشگاە اطلاع رسانی شروع و تا پایان برگزار اجلاس ادامە خواهد داشت.


    

  روزسه شنبه نیز ضمن شرکت در جلسه cwc وچند جلسه باانجمنهای کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس و پیگیری قرائت بیانیه درضیافت شامی که از طرف رئیس سازمانopcw اقای احمد اوزمجو ترتیب داده شده بود شرکت کردند.


  درروزچهارشنبه زمان قرائت بیانیە انجمن با پیام (همدردی و هشدار) تایید ودرساعت 12قرائت گردید .

   

  بعدازظهرنیز اعضای انجمن در جلسه cwc شرکت کرده ومذاکرات خوبی با anjo هاگرفته شد .

  در ادامه اجلاس بە پاس گرامیداشت قربانیان سردشت و حلبجە بە جهت اهدا گل بە یادمان این دوشهر خواهرخواندە قربانی سلاح شیمیایی بە یادمانهای این دوشهر کە در حیاط سازمان opcw قرار دارند با حضور رئیس سازمان opcw و سفرای دو کشور ایران و عراق و معاون وزیر امور خارجە عراق و ngo های قربانی انجام شد.

  گزارشات تکمیلی را بعدا اعلام و بە اطلاع عموم خواهیم رساند.

  م . ن / 216