انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  هیئت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت جهت شرکت در بیست ویکمین اجلاس سالانە سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی( OPCW ) کە مقرآن درلاهە می باشد راهی هلند شدند.
  بامداد امروز هیات اعزامی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت بە منظور شرکت در بیست ویکمین اجلاس سالیانە سازمان OPCW با حضور اقای حاج صالح عزیزپور اقدم و خانم حمیرا کریمی واحد و اقای مبین عزیزپور اقدم اعزام گردیدند.
  برنامەهای انجمن:
  در این نشست ابتدا انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت اقدام به برپایی نمایشگاهی در حاشیە اجلاس خواهد نمود.
  در این نمایشگاە با پخش بروشور و اطلاع رسانی درمورد سردشت و فاجعە روی دادە بە بازدید گنندگان اقداماتی انجام خواهد شد و همچنین نشستهایی با سفیر جمهوری اسلامی ایران ,مدیرکل سازمان OPCW , رئیس ائتلاف NGO ها و هیئتهای مختلف NGO ها برگزار مینمایند و بە فراخور اجلاس در نمایشگاە با هیئتهای مختلف کشورها نیز دیدارهایی انجام می پذیرد . همچنین در صحن اجلاس انجمن سخنرانی با عنوان "همدردی و هشدار" انجام میدهد کە بە محکومیت استفادە از سلاحهای شیمیایی توسط هر کدام از طرفهای درگیر در جنگهای سوریە و عراق اشارە مینماید.
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت هدایایی بە اقایان دکتر جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و پل والکر رئیس ائتلاف NGO های عضو سازمان OPCW در نظر گرفتە که طی مراسمی ویژە بە انها اهدا مینمایند.
  لازم بە توضیح است زمان برگزاری اجلاس از 8 اذر الی 12اذرماه میباشد.
   
  م . ن / 215