انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  بسمه تعالی
   
  بیانیەی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
   
  موضوع; بەکارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ سوریە
   
  بدون شک آنچە را میتوان نژند و آزردەگی جسم و روح مصیبت کشیدەی یک فرد (بە ویژە) مدنی شیمیایی قلمداد کرد چیزی نیست جز بازتکرار فجایعی چون آنچە را کە در روز ۱۳۹۷/۰۱/۱۹  در دومای سوریە شاهد آن بودیم. اتفاقی کە ضمیر و شعور داغ دیدەی و البتە فراموش شدەی سردشت را بە سان نخستین فرزند ارشد این مقولەی قبیح شاید بیش از همە اندوەگین کرد اندوهی کە در میان هالەی مهمل پروپاگاندای حقوق بشری و فعالیت های عملا نامؤثر سازمانهای مختلف مربوطه تضاعف آن اجتناب ناپذیر است.
   
  باری; انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت, ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثەی مزبور و محکوم کردن آن, تولید و بەکارگیری مذموم سلاح های شیمیایی را در قالب هر بهانەای بە شدت مورد نکوهش قرار دادە و از تمام دست اندرکاران, نهادها و سازمان های بین المللی مربوطه و رسانەهای عمومی به ویژه نهادهای مردم نهاد درخواست مینماید بە وظایف و تکالیف اخلاقی و حرفەای خود متعهد بودە و در اتخاذ راهبردی راەگشا در راستای نیل بە جامعەای عاری از سلاح های شیمیایی بیش از پیش تلاش نمایند.
   
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
  تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
   
  م . ن / 400