انجمن دفاع از حقوق مسدومین
  قربانیان شیمیایی سردشت که در طول 30 سال پس از فاجعه بمباران شیمیایی شهرشان همچنان در آرزوی داشتن تنفسی آرام و بدون درد هستند و یک دم و بازدم عمیق برای این عزیزان فراموش شدە در این طبیعت خدادادی پر از اکسیژن بە یک ارزو تبدیل کە متاسفانە این آرزو برای قربانیان شیمیایی سردشت دست نیافتنی شده , چون که گاز خردل تمام سینه و مجاری تنفسی آنان را از بین برده است. تحمل این درد سنگین و هر روزه و هر ساعتە قربانیان شیمیایی را مقاوم ساخته و انها را برای مشکلات بیشتر و روزهایی به مراتب تلخ تر آماده کردە است.
  کوهنوردان شهر سردشت که یکی از پرچمداران مقاومت در مقابل شرایط سخت و تلخ هستند و بسیاری از دردها و رنج ها را به طور واقعی لمس و منعکس می کنند اکنون  خود را آماده برای پذیرایی از کوهنوردان سراسر کشور نموده و با این حرکت زیبا رسم مهمان نوازی مردمان این دیار را به تمام مهمانان حاضر در این همایش نشان خواهند داد که علاوه بر آن کوهنوردان شرکت کننده در این همایش نیز با فاجعه بزرگ شهرمان آشنا خواهند شد.

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ضمن ارج نهادن به توان و مقاومت تمام کوهنوردان شهرمان، براین باور است که یکی از دلایل ماندگار ماندن این فاجعه، مدیون تلاش ها و برنامه‌ریزی  های کوهنوردان عزیز است که در چند سال اخیر  با برگزاری چندین  همایش منطقەای وکشوری، در اوج نظم و با روحیه ورزشکاری درس مروت و منش پهلوانی را در کوه های بلند و استوار و قلە های سر بە فلک کشیدە زیبای زاگرس سردشت فریاد زده اند.
  ما در این برهە حساس جهت حفظ محیط زیست سردشت و دفاع از وضعیت جسمانی قربانیان شیمیایی سردشت مخالفت خود در انتقال اب رودخانە زاب بە دریاچە ارومیە را اعلام میداریم و بە دست اندرکاران اخطار میدهیم کاری نکنند کە فردا دیر شود و شرمندە این عزیزان کە از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و هشت سال جنایات رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی هستند را با تخریب محیط زیست این عزیزان باعث بە رنج و زحمت و درد فراوان تر شدنشان شویم.
   امسال در قلە هوێنە مال فریاد سردشت شهر صلح و اشتی را سر میدهیم
  زندە باد صلح واشتی برای تک تک افراد کرە ابی منظومه شمسی
  زندە باد صلح و اشتی برای تمامی موجودات کرە زمین
  زندە باد صلح و اشتی برای تمامی جنگلها و محیط زیست کرە خاکی

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت   96/03/04

   

  م . ن / 301