انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  جنایتکاران تاریخ همچنان می تازند و روی خود را سیاهتر از پیشینیان می نمایند و مردم بی دفاع و جنگ زده همچنان قربانی هستند.
    جنایتکاری دیگر در خان شیخون ادلب سوریه داغهای مداوم سی سالە مردم شهر سردشت را زندە کردند. ما  کە می خواستیم اخرین قربانیان سلاحهای شیمیایی در جهان باشیم و سرود صلح و آشتی را برای تمام جهانیان سر دهیم تا مردمان جهان در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند، اکنون شاهد قربانی شدن کودکان، زنان و مردان در شهر خان شیخون سوریه در اثر بمباران سلاح های شیمیایی هستیم و دریغ تحقق صلح در این منطقه جنگ زده.
  در دهە دوم قرن بیست ویکم باز هم باوجود این همە سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشری، جنایتکاران جنگ افروز در جنگهای نابرابر از سلاحهای شیمیایی استفادە میکنند  کە قربانیان آن افراد غیر نظامی از جملە زنان و کودکان هستند .
  بیایید همە باهم پنج شنبە ساعت 6 بعدازظهر 96/1/17 با شاخەای گل بر سرمزار شهیدان آمادە شویم و با قربانیان  شیمیایی سردشت و خان شیخون همدردی نمائیم و جنایتکاران این واقعە را محکوم نمائیم و از سازمانهای مدافع حقوق بشری بخواهیم بە وظایف محولە خود بە درستی و صریح عمل نمایند.

  ما مردم سردشت همواره خواهان صلح بوده و از تلاش های خود برای تحقق صلح دست بر نخواهیم داشت.
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

  م . ن / 275