انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت 
   
  نوبت دوم 
   
  تاریخ انتشار:    ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
   
   
  بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت میرساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در سال جاری راس ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ درمحل مسجد حاج رسول واحدی تشکیل میگردد ، از عموم اعضای محترم درخواست میشود در روز وساعت مقرردر محل فوق حضور بهم رسانند
   
  دستور جلسه مجمع 
   
  *  استماع گزارش هیأت مدیره وبازرسان انجمن
   
  * ارائه تراز مالی سال گذشته و بحث پیرامون مسائل مالی انجمن 
   
      *  انتخابات  جهت تعیین بازرس انجمن
   
   
   
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
   
  م . ن / 1001