انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  به نام خداوند بخشنده مهربان

   

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

   

  نوبت اول   

                                                                                                                                   تاریخ انتشار:5 1/5/97

  بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت میرساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در سال جاری راس ساعت 6 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه 1/6/97درمحل مسجد حاج رسول واحدی تشکیل میگردد ، از عموم اعضای محترم درخواست میشود در روز وساعت مقرردر محل فوق حضور بهم رسانند

  با توجه به اتمام مهلت قانونی بازرس انجمن از اعضای محترمی که متقاضی کاندید شدن انجمن می باشند لازم است تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 25/5/97  یعنی یک هفته مانده به تاریخ برگزاری مجمع درخواست خود را کتبا به دفتر انجمن تحویل نمایند  .کاندیداهای محترم بایستی حداقل از یکسال قبل عضو رسمی انجمن بوده باشند 

  دستور جلسه مجمع

   استماع گزارش هیأت مدیره وبازرسان انجمن

   ارائه تراز مالی سال گذشته و بحث پیرامون مسائل مالی انجمن

   انتخابات  جهت تعیین بازرس انجمن

   

   

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت