انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  بیانیه ی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به مناسبت سالروز قربانیان شیمیایی

   29 آوریل مصادف با بمباران شیمیایی ایپر در جنگ جهانی اول را روز جهانی قربانیان سلاح های شیمیایی نامگذاری کردەاند . سالروز فوق بهانەای شد برای مصدومین شیمیایی سردشت کە با صدایی بلندتر و رساتر استفاده از سلاح های کشتار جمعی را محکوم کرده ، بانگ صلح و آشتی را فریاد بزنیم و بدین وسیله به جهانیان اعلام کنیم کە ما قربانیان سلاح های شیمیایی در سردشت با وجود زخمهای 31 سالە از ددمنشی خودکامه های روزگار بر کالبد خویش و تحمل دردهایی جانکاه عجین شده بر تارک وجودی ، ندای‌صلح و آشتی را برای همه انسانها نوید  دهیم و استفادە کنندگان از این سلاح ها را در طول تاریخ نکوهش و محکوم نمائیم .
   انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت استدعا دارد که سازمان های بین المللی در انجام وظایف محوله خود کوشاتر بوده و در راستای خلع سلاح کشورهای دارندە سلاح های کشتار جمعی از حداکثر توان اجرایی لازم برخوردار شوند. همچنین انجمن پیام قاطع خود را به جامعە جهانی رسانده تا نسبت بە کشورهایی که در جهت تولید، انباشت، توزیع و بکارگیری این گونە سلاح ها اقدام می نمایند ممانعت کاملی داشته باشد.
  بدون شک نظارت سازمان OPCW نسبت بە امحاء و نابودی زرادخانە های شیمیایی در راس تلاشهای صورت گرفته می باشد تا دیگر شاهد مرارتها و دردهای انسانهای دیگر در هیچ کجای این کره ی خاکی نباشیم و فرزندانمان کە آیندە سازان سرزمین سبزمان هستند مورد تهدید  استفادە ی سلاح های کشتار جمعی قرار نگیرند

  درود بر صلح و آشتی
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
  1397/2/9 مصادف با 2018/04/29