انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    در مورخه 29/12/91 در پی هماهنگی دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان جلسه ای را با آقای عبدالحمید عبدالله ( رئیس اداره مستقل راپرین ) برگزار نموده که در مورد کارهای انجام شده در مورد مرز کیله بحث و تبادل نظر به عمل آمد که ایشان نیز گزارشی از فعالیت خود را ارائه نمودند. م.ن/65

     

    دیدار انجمن شیمیایی باآقای عبدالحمید عبدالله ( رئیس اداره مستقل راپرین )

    دیدار انجمن شیمیایی باآقای عبدالحمید عبدالله ( رئیس اداره مستقل راپرین )