انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    با توجه به اهداف انجمن در احقاق حقوق قربانیان و مصدومین شیمیایی سردشت جلسات مختلفی با همکاری انجمن شیمیایی حلبچه تدارک دیده شد که یکی دیگر از آنها ملاقات با آقای دکتر حسن سوره معاون رئیس پارلمان اقلیم کردستان بود که در آن جلسه 

    تقاضای شناسایی فاجعه شیمیایی سردشت به عنوان ژینو ساید توسط پارلمان اقلیم کردستان و عراق و همچنین کمک برای به جریان انداختن پرونده سردشت در دادگاه سران رژیم بعثی عراق بود که نهایتا آقای دکتر حسن سوره آمادگی خود را برای کمک در این راستا اعلام نمودند. م.ن/63

     

    ملاقات انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت باآقای دکتر حسن سوره (معاون رئیس پارلمان اقلیم کردستان )

    ملاقات انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت باآقای دکتر حسن سوره (معاون رئیس پارلمان اقلیم کردستان )